› Gospodarka
08:47 / 02.08.2018

Zwrot podatku akcyzowego - warunki i procedura

Zwrot podatku akcyzowego - warunki i procedura

fot. Joanna Pera

Gmina Jaraczewo. Zwrot podatku akcyzowego. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku. 

 

R E K L A M A

 

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku.

 

Producent rolny w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia  2018r. składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, w ośrodkach doradztwa rolniczego, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

 

Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2018 r. wynosi 1,00 zł/litr ) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta  rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2018 roku.

 

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Wydanie decyzji przez wójta, burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego za 2018r. nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku natomiast wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie do 31 października 2018 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 

Zobacz też: Susza 2018. 800mln zł pomocy dla rolników

 

R E K L A M A
0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M A